Algemene voorwaarden

Solo Gietvloeren in Lienden


Ter Wielen Vloertechniek B.V. t.h.o.d.n. SOLO Gietvloeren
De Hofstede 59
4033 BV Lienden


Inschrijfnummer K.v.K.: 11065999


Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van koop/verkoop en opdracht die wij met u sluiten. 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst. 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten. 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke kopers/opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen: a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte; b. schriftelijk: per brief, per e-mail of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten; c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d.; d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens; e. zaken: onze producten op het gebied van gietvloeren, zoals polyurethaan- of cementgebonden gietvloeren en bijbehorende producten. Dit betreft zowel los te leveren zaken als de materialen/benodigdheden die wij bij de uitvoering van een opdracht gebruiken en aan u leveren; f. opdracht: een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, zoals het aanbrengen of repareren van gietvloeren.


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen. 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie of zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding. 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen. 4. Tenzij ons aanbod anders vermeldt, is in dit aanbod - en in de vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht - niet inbegrepen het: a. verrichten van funderings-, metsel-, herstel- of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard dan ook; b. vlak maken (egaliseren), schoonmaken of anderszins voorbehandelen van de ondergrond; c. maken van luiken of uitsparingen, het aflakken van vloeren en het afdekken van afgewerkte vloeren; d. ontruimen van ruimten en het verplaatsen van meubilair. 5. Ons aanbod en onze prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe/vervolgopdrachten. 6. Aan u getoonde of verstrekte monsters/samples op maat en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, structuren, hardheid, overige eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. 7. De verstrekte monsters/samples op maat en modellen blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd. 2. Wij zijn pas gebonden aan: a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.


Artikel 4: Vergoeding, prijzen en tarieven

1. Tenzij wij met u een prijs per m2 overeenkomen voor een opdracht, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen of ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede of in rekening gebrachte uren, is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs. 2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen prijs per m2 verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding/prijs. 3. Tenzij wij anders overeenkomen, verrichten wij werkzaamheden inzake het egaliseren of repareren van (onder)vloeren op regiebasis. 4. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden. 5. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. 6. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door - bijvoorbeeld - kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering. 7. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen/grondstoffen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden. 8. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.


Artikel 5: Inschakeling derden

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.


Artikel 6: Verplichtingen - Informatie

1. U zorgt ervoor dat: a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt; b. u ons uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de werkzaamheden informeert over de definitieve kleurstelling(en) van de te leveren vloer(en) - al dan niet op basis van een door ons geleverd kleursample op maat; c. u ook uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de werkzaamheden eventuele verschuivingen in de planning aan ons meldt; d. u de laatste details/wensen uiterlijk meldt tijdens het bezoek van onze projectleider voorafgaand aan de werkzaamheden; e. wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot de werklocatie. Als wij de werkzaamheden moeten verrichten in een bedrijfsruimte, moet deze ruimte tijdens ons werk gesloten zijn voor publiek; f. de werkzaamheden van eventuele derden op de werklocatie beëindigd zijn voordat wij met onze werkzaamheden starten, zodat wij ons werk onbelemmerd en ongestoord kunnen uitvoeren; g. wij tijdig gelegenheid krijgen voor de aanvoer, opslag of afvoer van materialen en hulpmiddelen. De werklocatie moet in ieder geval over een stevige, brede toegangsweg beschikken die met grote vrachtwagens bereden kan worden. Transport van materialen en hulpmiddelen vindt plaats met lange afstand vrachtwagens die niet zijn voorzien van aandrijving op alle wielen. U zorgt ervoor dat problemen bij de aanvoer van materialen en hulpmiddelen vermeden worden. Als - bijvoorbeeld - sprake is van uitvoering van werkzaamheden aan toegangswegen mogen wij de hierdoor veroorzaakte wachttijden op basis van ons gebruikelijke uurtarief bij u in rekening brengen; h. wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en (schoon)water en er voldoende, functionerende verlichting (bouwlampen) op de locatie aanwezig is. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening; i. de (werk)locatie bij levering of bij aanvang van ons werk in ieder geval vrij is van overtollige materialen, puin e.d.; j. de werklocatie geheel wind- en waterdicht is, maar wel beschikt over voldoende ventilatiemogelijkheden; k. de werklocatie veilig is voor onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden; l. wij vrije toegang hebben tot toiletten en schaftlokalen/kantines; m. wij de zaken, onze gereedschappen, apparatuur e.d. op de werklocatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden; n. op de werklocatie kosteloos de door ons of onze onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn. 2. U zorgt er bovendien voor dat: a. een nieuw aangebrachte dekvloer voldoende droog is. Wij kunnen de gietvloer aanbrengen bij een resterend vochtpercentage van: 2,5% bij zandcement; 0,5% bij anhydriet; 2,5% bij beton. Wij meten het vochtpercentage voor aanvang van de werkzaamheden met daarvoor bedoelde apparatuur en beoordelen vervolgens of de ondergrond voldoet aan de gestelde eisen. Als de dekvloer onvoldoende droog is, is dit niet aan ons te wijten: wij produceren zelf geen vocht bij de uitvoering van het werk; b. de ondervloer vlak, heel (geen gaten), schoon en volledig ontruimd is. Eventuele beschadigingen in de ondervloer moet u tijdig (in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden) aan de projectleider melden; c. de vloerverwarming zowel het opstookprotocol van de leverancier als het volgende opstook- en afkoelprotocol heeft doorlopen: − dag 1: watertemperatuur op 20 C; − dag 2: watertemperatuur op 25 C; − dag 3: watertemperatuur op 30 C; − dag 4: watertemperatuur op 35 C; − dag 5: watertemperatuur op 40 C; − dag 6: watertemperatuur op 40 C; − dag 7: watertemperatuur op 35 C; − dag 8: watertemperatuur op 30 C; − dag 9: watertemperatuur op 25 C; − dag 10: watertemperatuur op 20 C; − dag 11: herhalen of beëindigen protocol. Wij adviseren het gehele protocol - indien mogelijk - te herhalen. Bij dit protocol wordt de watertemperatuur afgelezen op de verwarmingsinstallatie. U zorgt ervoor dat u de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel houdt. d. de vloerverwarming is uitgeschakeld; e. stucwerk voldoende droog is (advies: doorlooptijd van 1 week tussen stucwerk en aanbrengen van de gietvloer); f. bij een anhydrietvloer de film-laag voor aanvang van de werkzaamheden (middels schuren) is verwijderd; g. binnendeuren zijn verwijderd; h. de werklocatie gelijkmatig gestookt wordt, waarbij de ondergrondtemperatuur minimaal 15 C moet zijn; i. de kamertemperatuur bij het aanbrengen van de gietvloer minimaal 18 C is; j. de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar wij het werk moeten uitvoeren maximaal 80% is. wij meten deze relatieve luchtvochtigheid voor aanvang van het werk met onze daarvoor bedoelde apparatuur en beoordelen of de luchtvochtigheid voldoet aan de gestelde eis; k. de aangebrachte gietvloer 24 uur kan uitharden. Binnen deze termijn mag u niet op de vloer lopen. Wij adviseren de vloer binnen deze termijn ook niet te bekijken om te voorkomen dat stof of ander vuil in of op de vloer belandt. Na 24 uur mag u op de vloer lopen, voorzichtigheidshalve eerst zonder schoeisel. Na 48 uur kunt u de vloer weer in gebruik nemen; l. - bij werkzaamheden op een gietvloer - de vloer wordt afgedekt met kleurloos/ inktvrije stucloper. Het stucloper mag niet nat worden of met lijm/ tape op de vloer worden bevestigd; m. eventueel al aangebrachte RVS-plinten worden beschermd met folie; n. - bij een gewenste plint-loze aansluiting - de randstroken worden afgewerkt en het stucwerk strak tot aan de dekvloer is aangebracht voor het beste resultaat. Als de afwerking onvoldoende strak is en wij dit moeten verzorgen, mogen wij dit als meerwerk aan u doorberekenen; o. de dekvloer zodanig wordt aangeboden dat de douchedrain/doucheput maximaal 2 mm boven de vloer uitsteekt als de gietvloer moet aansluiten op de douchedrain/doucheput. De te plaatsen douchedrains/doucheputten moeten minstens 5 cm uit de muur worden geplaatst. Let wel: wij kunnen geen afschot creëren, maar wij kunnen het afschot wel volgen. Om het afschot te volgen mag het afschot maximaal 1,5 cm per 1,20 meter betreffen. De vloeibare gietvloer heeft een licht egaliserende werking, hierdoor bestaat de kans dat het afschot wordt verminderd. 3. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie. 4. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 5. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en onze privacy verklaring zoals vermeld op onze website en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG. 6. U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen. Hieronder valt ook schade door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie. 7. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien (bijvoorbeeld schade) zijn voor uw rekening en risico. 8. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming te vragen.


Artikel 7: Levering - Termijnen - Voortgang en uitvoering overeenkomst

1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming. 2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken doordat: a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen; b. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen; hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen. 3. Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen. 4. Wij mogen de overeenkomst in delen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren. 5. Als wij een overeenkomst in fasen uitvoeren, mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening. 6. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen. 7. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending of het transport. 8. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening. 9. Bezorgen wij de zaken zelf bij u (bijvoorbeeld omdat het een vloer betreft die wij ook voor u aanbrengen)? Dan gaat het risico voor de zaken op u over bij ontvangst van de zaken. Wij kunnen u wel transportkosten berekenen. 10. Wij mogen bestelde zaken en de voor een opdracht aangeschafte materialen voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren of u de zaken alsnog afhaalt. 11. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - geheel/gedeeltelijk ontbinden en de bestelde zaken/de materialen aan derden verkopen zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen. 12. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u: a. verstrekte informatie; b. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.; c. gegeven aanwijzingen; d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, hulpmiddelen e.d.; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn. 13. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen: a. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht; b. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze - door onvoorziene omstandigheden - niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.


Artikel 8: Meer- en minderwerk

1. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht. 2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering hiervan zijn begonnen. 3. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij: a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte hoeveelheden. 4. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening brengen. Dit geldt niet als het minderwerk op ons verzoek is.


Artikel 9: Goedkeuring - Oplevering - Onderhoudstermijn

1. Wij informeren u wanneer wij de overeengekomen werkzaamheden hebben afgerond en de vloer (weer) gebruiksklaar is. 2. De vloer is conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u deze vloer heeft gecontroleerd en de opleverstaat of (werk-)bon voor goedkeuring heeft getekend. 3. U wordt geacht ook uw goedkeuring te hebben gegeven als: a. u een verstrekte opleverstaat of (werk-)bon niet binnen 5 werkdagen getekend aan ons retourneert, maar binnen deze termijn ook geen klachten heeft geuit; b. wij geen opleverstaat of (werk-)bon hebben verstrekt en u niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 bedoelde mededeling klachten heeft geuit; c. u de vloer voor het verstrijken van voornoemde termijn al (weer) in gebruik heeft genomen. 4. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van de vloer? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk. 5. Constateert u binnen een met u overeengekomen onderhoudstermijn kleine gebreken die wij eenvoudig kunnen herstellen? Dan zijn ook deze gebreken voor u geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan ons werk, tenzij de gebreken een ingebruikneming van de vloer belemmeren. Wij herstellen de in de onderhoudstermijn geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. 6. Constateert u na de oplevering/onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.


Artikel 10:Klachten

1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, afwijkingen in kleuren, structuur, soorten, hoeveelheden, afmetingen, structuur e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn. 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Komen wij geen termijn overeen? Dan geldt een termijn van 3 maanden na oplevering. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie. 5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op. 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten. 7. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het transportrisico. 8. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en - indien mogelijk - in de originele verpakking/emballage. 9. Geen klachten zijn mogelijk over: a. onvolkomenheden (zoals verschillen in kleur, nuance of structuur) in of eigenschappen van zaken, die inherent zijn aan de aard van de materialen/grondstoffen waaruit de zaken vervaardigd zijn. Hetzelfde geldt voor onvolkomenheden die zich voordoen bij werkzaamheden met voornoemde zaken; b. in de branche geaccepteerde kleine - (al dan niet) onderlinge - afwijkingen wat betreft opgegeven kleuren, nuances, structuren e.d. of kleine kleurverschillen tussen een door ons geleverd sample op maat en de kleur van de uiteindelijke gietvloer; c. krimpnaden of haarscheurtjes die ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, C.V.-leidingen of haarden; d. verschillen in of afwijkingen van kleur(en), kleursamenstellingen, nuances, structuren of materialen ten opzichte van de rest van de vloer als wij reparaties verrichten aan een bestaande vloer; e. haartjes, (ingevallen) vuiltjes, krasjes en bultjes in de gietvloer of (kleine) spatjes (in de omgeving van de vloer) als gevolg van het gieten van de (vloeibare) vloer. Wij streven altijd naar de hoogste kwaliteit, maar het blijft handwerk; f. de vlakheid van een kunststof gietvloer. Tenzij wij een specifieke vlakheidsklasse overeenkomen, volgt een kunststof gietvloer altijd de contouren van de ondergrond; g. zaken die na ontvangst door u zijn be- of verwerkt.

Artikel 11: Garanties

1. Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen. 2. Wij staan gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. 3. Tenzij wij anders overeenkomen, verlenen wij op al onze vloeren een in 3 jaar afbouwende garantie. Dit betekent dat u na 1 jaar nog 80% vergoedt krijgt van de herstelkosten, na 2 jaar nog 60% etc., totdat na 5 jaar geen vergoeding meer aan de orde is. Deze garantieperiode gaat in na oplevering van het werk. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden houdt u zich aan onze adviezen en instructies. 4. Niet onder de garantie vallen: a. mechanische beschadigingen en krassen; b. lichte spaanslagen, lichte rolbanen en het aanzetten van de top coat; c. de vloeistofdichtheid van de gietvloer en/of de wandafwerking in doucheruimtes, tenzij wij anders overeenkomen; d. scheurvorming veroorzaakt door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose; e. slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen; f. de-contaminatie vanuit de ondergrond (de kunststofvloer zit in dit geval nog vast aan de ondervloer, maar de ondergrond is intern van elkaar los geraakt); g. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer). Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming) van een bewegende ondergrond verlaagd. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit niet gebeurt; h. scheuren en/of adervorming als gevolg van een bewegende of scheurende ondergrond. Wij kunnen niet garanderen dat wij dit kunnen voorkomen; i. verkleuringen van de gietvloer en de laklaag, tenzij wij anders overeenkomen; j. het doortekenen in de gietvloer door beweging/ schade in uw vloerverwarmingssysteem. 5. Om te zorgen dat de gietvloer in een goede conditie blijft, zorgt u ervoor dat de vloer zoveel mogelijk wordt vrijgehouden van: a. metaal en roest; b. rubber (bijvoorbeeld banden van kinderwagens, autobanden e.d.); c. haarverf; d. chemische zuren (chloor, olie e.d.); e. plastic met kleurstoffen (bijvoorbeeld boodschappentas); f. inkt; g. plakband en lijm; h. vocht in combinatie met natuurlijke afvalstoffen (bijvoorbeeld plantenolie, riet e.d.); i. vloerkleden en vloermatten; j. weekmakers, onbehandeld hout en leer; k. scherpe of schurende materialen; l. alle producten die kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer; m. jute. 6. U zorgt er bovendien voor dat: a. u alleen onbedrukte stucloper of andere soorten kleurloze beschermingsmethoden gebruikt op de gietvloer; b. u extracten, koffie, wijn en overige vloeistoffen - met uitzondering van water - niet laat inweken of uitdrogen op de vloer. U verwijdert deze extracten en vloeistoffen direct van de gietvloer; c. u viltjes plaatst onder meubels of andere zaken die in direct contact staan met de gietvloer. 7. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde materialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze materialen een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover. 8. Vanwege de omloopsnelheid van het assortiment of de snelheid waarmee dit assortiment verandert, kunnen wij niet garanderen dat wij nabestelde zaken nog kunnen leveren noch dat deze zaken qua kleur, uitvoering e.d. gelijk zijn aan de vorige levering(en). 9. Wilt u geleverde zaken/de gietvloer gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze (laten) aanbrengen dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken/de gietvloer hiervoor geschikt zijn/is als wij dat schriftelijk aan u bevestigen. 10. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan. 11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten. 12. Ook kunt u zich niet op de garantie beroepen als u niet heeft voldaan aan uw verplichtingen zoals bepaald in artikel 6.2 of in de leden 5 en 6 hierboven. 13. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel. 14. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst - door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties en gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, verhuis-, verblijfs- en herinrichtingskosten is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken. 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden. 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken. 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar. 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of als gevolg van: a. een onvoldoende vlakke (onder)vloer die niet door ons is aangebracht. Indien mogelijk, melden wij dit voordat wij met onze werkzaamheden beginnen. Tenzij u dit herstelt/laat herstellen, aanvaardt u het risico op schade; b. een niet permanent droge (onder)vloer, een van artikel 6 lid 1 sub h, i of j afwijkende temperatuur of luchtvochtigheid of gebleken constructiefouten in het pand. 8. Als wij onze werkzaamheden/leveringen verrichten aan de hand van door of namens u verstrekte informatie - zoals door u zelf uitgevoerde berekeningen, metingen e.d. -, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie. 9. Stelt u materialen voor verwerking beschikbaar, bijvoorbeeld vloerdelen die wij voor u leggen? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen noch voor het effect dat deze materialen op het eindresultaat hebben. 10. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade aan het werk/de vloer als gevolg van door of namens u uitgevoerde werkzaamheden of leveringen. 11. Wij zijn niet aansprakelijk - en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie - als de schade ontstaat door: a. het niet voldoen aan uw verplichtingen zoals neergelegd in artikel 6 lid 2 en artikel 12 leden 5 en 6; b. uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte (onderhouds-)instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; c. een intensiever gebruik van de vloer dan waarmee wij bij de levering rekening konden houden of dan waarvoor de vloer bedoeld is; d. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken; e. ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de vloer/de geleverde zaken door u of een door u ingeschakelde derde; f. normale slijtage; g. aantasting van de zaken/vloer door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand e.d.; h. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie (zoals in uw eigen berekeningen) of materialen; i. uw aanwijzingen of instructies; j. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is; k. of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. 12. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden. 13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.


Artikel 13: Betaling

1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen. 2. Tenzij wij anders overeenkomen: a. factureren wij in drie termijnen, namelijk 50% van de overeengekomen prijs bij opdracht, de volgende 40% bij aanvang van het werk en de laatste 10% bij oplevering. b. en betaalt u binnen een vervaltermijn van 7 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt. 3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente. 4. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. 5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00. 6. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00. 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente. 8. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen. 9. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 10. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.


Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen: a. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden; b. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 3. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren, wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand of op uw terrein aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud. 4. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt. 5. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen. 6. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken. 7. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom. 8. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 9. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.


Artikel 15: Faillissement - Beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden op het tijdstip waarop u: a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest. 2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Artikel 16: Overmacht

1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht. 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde: a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden; b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; c. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met) epidemie of pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.; d. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen e.d. of (tijdelijke) omstandigheden op/ontoegankelijkheid van de werklocatie ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen. 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen. 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.


Artikel 17: Annulering - Opschorting

1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor: a. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte materialen); b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding met een minimum van € 250,00. 2. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. 3. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien. 4. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen. 5. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij of door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode. 6. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden/leveringen zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden.


Artikel 18: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit. 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats. 4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze. 5. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont


Datum: 3 november 2022

​​​​​​​